Disco -flirt Drinkem to začíná.... Let

Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky seznamovacích akcí Date&Drink

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) jsou určené klientům seznamovacích akcí Date&Drink, pořádaných Mgr. Libuší Konopovou, V Mezihoří 1102/9, 180 00 Praha 8, dále jen „Organizátor“.

Jak to začíná aneb ze zájemce Klientem

Zájemci o seznamovací akci Date&Drink zašle Organizátor e-mailem přihlašovací formulář spolu s fakturou. Ve chvíli, kdy zájemce na účet Organizátora 2649956153/0800, vedený u České spořitelny, uhradil aktuální účastnický poplatek, se stává Klientem. Při platbě je nutno uvést VS (variabilní symbol), jenž se nachází na faktuře.  Před platbou je však nezbytné, aby se Klient obeznámil s VOP Organizátora. Platbou pak dává najevo, že s jeho Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí. Na pozdější případné výhrady nebude brán zřetel.

Tímto je registrace na akci Date&Drink dokončena. Při vyplňování registračního formuláře je bezpodmínečně nutné, aby o sobě Klient poskytl pravdivé informace (jméno, příjmení, rok narození, rodinný stav, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání).

Smluvní vztah

Tím mezi Organizátorem a Klientem vzniká smluvní vztah, jehož obsahem je poskytnutí seznamovací služby v předem určeném termínu (dále viz „Smlouva“). Smluvní vztah mezi Organizátorem a Klientem se řídí obchodním zákoníkem (zákon 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Klientem seznamovacích akcí Date&Drink může být bez výjimky pouze plnoletá osoba, která dovršila 18 let. Klientovi je e-mailem zaslán Poukaz na akci Date&Drink, který je určen pouze dotyčné osobě.

Místo konání 

akce Date&Drink je klientům oznámeno předem, Organizátor si však vyhrazuje právo změny prostor či lokací, je -li to vzhledem k okolnostem nutné. Zakoupením Poukazu Klient potvrzuje svou schopnost plynně konverzovat v českém jazyce, eventuálně v jiném, v němž by daná akce probíhala. V případě, že byla Klientovi na základě uvedení nepravdivých informací či z jiného závažného důvodu účast na akci Date&Drink odmítnuta, dostane celou zaplacenou částku zpět. Organizátor nezodpovídá za správnost informací, které Klient do formuláře uvedl.

Zrušení akce

Organizátor si vyhrazuje právo konkrétní akci Date&Drink zrušit, a to i bez udání důvodu. V případě zrušení akce ze strany Organizátora, např. z důvodu nízkého počtu přihlášených osob, má Klient právo na vrácení ceny Poukazu v plné výši, pokud Organizátor Klientovi nenavrhne jiný termín akce Date&Drink, s nímž Klient souhlasí.Klient má právo zrušit svoji účast na seznamovací akci Date&Drink, a to buď zasláním e-mailu na účet Organizátora: libuse.konopova@gmail.com, nebo prostřednictvím sms či telefonicky (+420 602 201 698).Odhlásí-li se Klient do osmého (8.) kalendářního dne před dnem konání konkrétní akce, má Klient právo na vrácení celé uhrazené částky, čili ceny Poukazu. Odhlásí-li se Klient mezi 7 a 4. dnem před konáním konkrétní akce, má právo na vrácení 50 % uhrazené částky. Odhlásí-li se však Klient 3 dny před konáním akce či ještě méně, nemá již žádný nárok na vrácení peněz. Tak tomu je i v případě, že Poukaz na konkrétní akci zaplatil, ale nepřišel na ni, nebo se na ni dostavil, ale se zpožděním. Minimální počet účastníků na akci jsou 3 ženy a 3 muži. V případě registrace nižšího počtu osob se akce ruší, event. přesouvá na jiné datum.

 Akce Date&Drink a její podmínky

V průběhu celé seznamovací akce Date&Drink je Klient povinen řídit se pokyny Organizátora, jemu asistujících nebo jím pověřených osob. Stejně tak je povinen dodržovat pravidla slušného chování a vystříhat se jakýchkoli vulgárních projevů, sexistických poznámek nebo chování, které může být považováno za urážlivé. V případě takových excesů bude Klient z akce Date&Drink neprodleně vykázán, a to bez nároku na vrácení peněz.  V průběhu celé seznamovací akce Date&Drink je přísně zakázáno fotografovat, pořizovat snímky obrazovky (screenshoty) a/nebo jakékoli zvukové či obrazové záznamy.V případě porušení tohoto zákazu bude Klient z akce vyloučen, a to bez nároku na vrácení peněz. Organizátor nenese odpovědnost za protizákonné či společensky nevhodné chování Klienta, a to jak v průběhu seznamovací akce Date&Drink, tak i po jejím ukončení. Nenese ani odpovědnost za zranění, které Klient na akci Date&Drink přivodil sobě či jinému Klientovi. Dále Organizátor nenese odpovědnost za ztrátu (zcizení) odložených věcí Klienta v prostorách a lokacích seznamovacích akcí Date&Drink. Klient však v plném rozsahu odpovídá Organizátorovi za škodu, která mu vznikne jeho zaviněním. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli libovolně měnit ceny Poukazů. Na již zakoupené Poukazy nemá změna vliv. Změna ceny Poukazů však bude vždy uvedena na webových stránkách Organizátora: www.date-drink.cz.

Jak to vlastně probíhá?

Na tuto akci typu speed - datingu je záhodno dostavit se cca čtvrt hodiny před začátkem. Hned po příchodu dostanou všichni účastníci  welcome-drink, což může být Aperol-Spritz nebo jiný nápoj z nabídky dané restaurace. Následně obdrží formulář se seznamem všech ostatních účastníků, s nimiž se budou seznamovat. Tento seznam však nebude obsahovat žádná jména, nýbrž pouze písmena (na akcích Date&Drink si účastníci navzájem nesdělují jména ani další osobní údaje. Každý účastník, Klient akce, bude vybaven visačkou s jedním písmenem abecedy a tato písmena budou i ve formulářích). Do formulářů si účastníci mohou dělat poznámky a kroužkovat ty, kteří jim byli sympatičtí a na něž by si přáli dostat kontakt.

O čem se bavit? Když Organizátor usadí všechny klienty, účastníky akce, k jim přiděleným stolkům, začíná zábava ....Krátké rozhovory by se měly týkat příjemných, hlavně nekonfliktních témat, a měly by mít charakter ping-pongu. To znamená, že každý z účastníků mluví přibližně stejně dlouho. Kdo chce být pro druhého atraktivní, měl by volit příjemná témata, usmívat se, dát v rozhovoru druhému prostor, klást mu zajímavé otázky a projevovat zájem. To však neznamená podrobit protějšek křížovému výslechu

Po uplynutí časového intervalu Organizátor zazvoní, ženy zůstávají sedět na svých místech a muži se posouvají dále. Akce Date&Drink trvá tak dlouho, dokud nemluvili všichni se všemi. Na konci Organizátor sebere vyplněné formuláře a bude ještě chvíli k dispozici pro případné dotazy. Formuláře zhruba do druhého dne zpracuje a předá kontakty tam, kde zjistil shodu. Kontakty se zde rozumí e-mailové adresy, nic jiného.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „GDPR“). Správcem osobních údajů je Organizátor, čili

Mgr.Libuše Konopová, V Mezihoří 1102/9, 180 00 Praha 8

IČO: 49264761 (dále jen ,,Organizátor“)

Nejsem plátcem DPH

Kontakty: e-mail: libuse.konopova@gmail.com.

Mobil: +420 602 201 698, webové stránky: date-drink.cz

Subjekty osobních údajů jsou podle čl. 4 odst. 7 GDPR klienti Organizátora.

Za klienty Organizátora se považují osoby, které se účastní seznamovacích akcí Date&Drink. Organizátor zpracovává jen ty osobní údaje klientů, bez nichž by jim nemohl poskytnout jimi žádané služby, včetně předání e-mailové adresy, jak je ve smluvních podmínkách akce Date&Drink výslovně stanoveno. Souhlas s tím  Klient projeví  vyplněním patřičné rubriky v registračním formuláři.

Osobními údaji, které Organizátor zpracovává, se zde rozumí: 

jméno a příjemní  -slouží pro fakturaci

VS /Organizátorem přidělený variabilní symbol/ - slouží pro fakturaci

adresa  - slouží pro fakturaci

pohlaví  - slouží pro zařazení do skupiny na akci

telefon  - slouží pro komunikaci s Organizátorem

e-mail  - slouží pro komunikaci s Organizátorem včetně možnosti zasílání newsletter

bankovní spojení  - slouží pro fakturaci a vracení peněz

dosažené vzdělání  - slouží pro zařazení do skupiny

rok narození  - slouží pro zařazení do skupiny na akci

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou, nejsou sdíleny s žádnou jinou osobou a Klient může kdykoli požádat o jejich výmaz.

Organizátor na svých webových stránkách nepoužívá cookies.